| Tổng đài Panasonic
2253
Hướng dẫn sử dụng Tổng đài Panasonic KX-TDA100
Chân thành cám ơn Quý khách hàng đã tín dụng sản phẩm của chúng tôi

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDA100D, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600

Xem thêm thông tin: www.namlong.vn

1)    Khoá bàn phím ( Ext lock )
-    To lock ( khoá ) : Nhấc máy -> Nhấn *77 -> 1 -> Tone -> đặt máy xuống .
-    To Unlock ( mở khoá ): Nhấc máy -> Nhấn *77 -> 0 -> Ext PIN -> Tone -> đặt máy xuống .
Extention PIN được tạo ra trong chương trình lập trình ( 005 với lập trình bằng KX-TDA 7436
, 7633 ) ( Extention với lập trình bằng PC ) .

2)    Rước cuộc gọi :
-    Rước theo nhóm ( những Extention cùng 1 nhóm )
•    Nhấc máy -> *40 -> 01 ( 01 là nhóm User )
-    Rước trực tiếp máy nhánh ( biết máy đang đổ chuông )
•    Nhấc máy -> *41 -> Extention number (số máy nhánh)

3)    Chuyển máy ( Tranfer ) :
-    Nhấn Transfer ( Flash ) -> bấm Extention Number(số máy nhánh) -> đặt máy xuống .
-    Nhấc máy -> 9 -> bấm số cần gọi-> Nhấn Transfer(flash)->    bấm   Extention Number (số máy nhánh) -> đặt máy xuống .

4)    Thực hiện cuộc gọi :
-    Nhấc máy -> số Ext ( gọi nội bộ ) .
-    Nhấc máy -> 0(9) -> số điện thoại cần gọi .

5)    Gọi bằng Account Code :
-    Nhấc máy -> * 47 * -> Verified code -> PIN code -> 0/9 -> số điện thoại .

6)    Ghi âm bản tin DISA
-    Nhấc máy nhấn *361 -> 1 -> số nổi bản tin cần ghi ( 501-564 ) ->Waiting -> đọc lời ghi âm ->
Auto dial ( Store ) .

7)    Nghe lại bản tin :
-    Nhấc máy -> nhấn *362 -> 2 -> số nổi bản tin cần nghe

8)    Reset your Extention ( xoá dịch vụ tại các số nội bộ )
-    Nhấc máy -> *790 -> Tone -> đặt máy xuống .

9)    Chuyển đổi chế độ ngày đêm .
-    Nhấc máy -> *780  ->  0 : Day .   -> Tone -> đặt máy xuống
1    : Night
2    : Lunch
3    : Break
 
10)     Khoá bàn phím từ xa :
-    Mở : Nhấc máy -> *78 -> 2 -> Ext No -> đặt máy xuống .
-    Khoá : Nhấc máy -> *78 -> 3 -> Ext No -> đặt máy xuống .

11)    Tránh làm phiền :
Nhấc máy -> *71 -> 0 both call
+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .
1    Outside call
+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .
2    incoming call
+ 1 set/ 2 cancel -> Tone -> đặt máy xuống .

12)    Call Forward ( chuyển cuộc gọi )
-    Mở : Call Forward đến 1 máy khách
Nhấc máy -> *71 -> 0 ->2: all call    -> Ext Number -> # -> Tone -> đặt máy xuống
3: Busy
4: No Answer
5: Busy / No answer
-    Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 0 -> 0 -> Ext Number -> # -> Tone -> đặt máy xuống .
-    Set ( mở ) call forward to uotside call
Nhấc máy -> *71 -> 1 ->2: all call    -> Ext No -> # -> Tone -> đặt máy xuống
3: Busy
4: No answer
5: Busy / No answer
-    Cancell : Nhấc máy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> đặt máy xuống .
-    Call Forward Intercom call
Nhấc máy -> *71 -> 2: all call    -> # -> Tone -> đặt máy xuống
3: Busy
4: No answer
5: Busy / No answer
-    Cancell
Nhấc -> *71 ->Both call máy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> đặt máy xuống .
-    Set /call forward follow me
Nhấc máy -> Outside call    -> 7: set / 8: Cancell -> Ext No -> tone -> đặt máy xuống
Intercom call
.
13)    Conference
-    Bàn key :
•    Đang nói nhấn Conf/Transfer -> 0/9 -> số điên thoại -> Talk -> Conf/Transfer -> 3 ->
talk. ( 3 parties )
-    Bàn SLT :
•    Đang nói nhấn Flash/Hookswitch -> 0/9 -> số điện thoại -> Talk -> Flash/Hookswitch ->
3    -> talk ( 3 parties ) .